SCIENCE & TECH PARKS

Sekcia Science & Tech Parks zahŕňa špecializované výskumné a vývojové pracoviská, ktoré vznikli a fungujú pod záštitou jednotlivých slovenských univerzít.

Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave je špecializované výskumné a vývojové pracovisko UK s prioritným zameraním na oblasť biomedicíny, enviro-medicíny a biotechnológií.
Kontakt: info@cusp.uniba.sk
Adresa: Ilkovičova 8, Bratislava, Slovakia
Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline je unikátne výskumné pracovisko na medzinárodnej úrovni. Budovy s 15-timi špičkovými laboratóriami boli otvorené v decembri 2015.
Kontakt: info@uvp.uniza.sk
Adresa: Univerzitná 1, Žilina, Slovakia
Univerzitný vedecký park STU Bratislava - Regionálne centrum na Námestí Slobody je pracovisko vedeckého parku zamerané na oblasti materiálového výskumu, chémiu, potraviny, priemyselné biotechnológie, životné prostredie, bezpečnosť a spoľahlivosť stavieb, a to najmä z ohľadom na vplyvy a dôsledky klimatických zmien a energetickú úspornosť.
Kontakt: info@sciencecity.sk
Adresa: Námestie slobody 17, Bratislava, Slovakia
Univerzitný vedecký park STU Bratislava - Regionálne centrum Mlynská dolina je pracovisko vedeckého parku zamerané predovšetkým na oblasť informačných a komunikačných technológií, elektrotechniku, energetiku, robotiku, nanoelektroniku, fotoniku, ale aj na oblasť automatizácie riadiacich systémov.
Kontakt: info@sciencecity.sk
Adresa: Ilkovičova 8, Bratislava, Slovakia
UVP Technicom Technickej Univerzity v Košiciach je centrum výskumu a transferu technológií v oblasti inovačných aplikácií s podporou znalostných technológií. Univerzitný vedecký park TECHNICOM je vedecký park pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií.
Kontakt: info@uvptechnicom.sk
Adresa: Nemcovej 5, Košice, Slovakia
Univerzitný vedecký park CAMBO je vedecký park primárne zameraný na oblasť materiálového inžinierstva v oblasti iónových a plazmových technológií a automatizácie a informatizácie priemyselných procesov.
Kontakt: info@sciencecity.sk
Adresa: Jána Bottu 25, Trnava, Slovakia
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) roordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.
Kontakt: sekretariat@cvtisr.sk
Adresa: Lamačská cesta 8/A, Bratislava